میگوی سوخاری منجمد

میگوی کبابی باسر و بدون رگ دم دار منجمد

میگوی کبابی باسر و بدون رگ دم دار منجمد

میگوی خام

میگوی خام